Общи условия, приложими за клиенти на https://terratangra.com/Настоящите общи условия за клиенти ("Общите условия") са приложими при всяко ползване на https://terratangra.com/
За магазините важат Общите условия, приложими за магазини.

1. Дефиниции

Стока: са всички стоки, меса, колбаси млечни продукти, яйца, замразени храни, пактеирани продукти, напутки и плодове и зеленчуци, и услуги, предлагани чрез Платформата.

Оферта: представляват всички публикувани Стоки в Платформата, който се предлагат на Клиента.

Поръчка: е Поръчка, направена от Клиент към Магазина чрез Платформата по отношение на Оферта, избрани от Клиента

Клиент: е физическо или юридическо лице, което прави Поръчка чрез Платформата.

Споразумение: е споразумение между Клиента и Магазина относно Поръчка и доставката или получаването на Поръчката на място.

Платформа: е уебсайтът https://terratangra.com/, приложенията, инструментите и други устройства на https://terratangra.com/ и свързаните с него дружества и бизнес партньори, чрез които се предоставя Услугата.

Услуга: са търговските услуги и/или дейности, които се предлагат на Клиента от https://terratangra.com/, които включват публикуване на Оферта, улесняване на сключването на Споразумения и предаване на Поръчките на съответния Магазин.

https://terratangra.com/: е сайт, чрез който Клиентите могат онлайн да закупят предлаганата от ТЕРА ТАНГРА ООД Стока.


2. Идентификация на https://terratangra.com/

Наименование на търговец: ТЕРА ТАНГРА ООД

Адрес за кореспонденция на ТЕРА ТАНГРА ООД:

ЕИК: 126641587

БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Младост, ул.Магнаурска школа, 15, ет. 5,

имейл: office@terratangra.com


3. Приложимост

1. Настоящите Общи условия обхващат предимно покупката на стоки в нашата Платформа. Отнасят се до закупуване на стоки по интернет, на нашата клиентска телефонна линия или в някой от физическите ни магазини.

2. Чрез подаването на Поръчка, Клиентът директно сключва Споразумение с Магазина за доставка на избраната от Клиента Оферта. Клиентът е обвързан с Поръчката и няма право на възстановяване на платени суми, освен ако Zaramag.com допуска отмяна на Поръчки съгласно раздел 6 по-долу.


4. Оферта

1. Магазина публикува Стока в Платформата, в съответствие с предоставената от Магазина Информация.

2. Платформата представя Информация за Магазина по такъв начин, че за Клиента да е ясно какви са неговите права и задължения след поръчка на Оферта/сключване на Споразумение.

3. Магазина не носи отговорност за временна/постоянна недостъпност на Платформата.


5. Споразумението
1. Споразумението влиза в сила от момента, в който Клиентът завърши Поръчката, като кликне върху бутона "Поръчай".

2. След получаване на Поръчката Магазина ще потвърди Поръчката на Клиента по електронен път.

3. Споразумението може да бъде изпълнено от Магазина, само ако Клиентът предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, когато подава Поръчката. Клиентът е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени на Магазина.

4. След като подаде Поръчката, Клиентът трябва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронната поща (посочени при подаването на Поръчката) с Магазина, във връзка с информация за статуса на Поръчката.

5. Ако Клиентът избере Поръчката да му бъде доставена, той трябва да присъства на посочения от Клиента адрес за доставка, за да получи своята Поръчка.

6. Ако Клиентът избере да получи Поръчката на място, той трябва да се яви в избраното време на мястото за получаване на Поръчки на Магазина, посочено в имейла или текстовото съобщение за потвърждаване, или в https://terratangra.com/

7. При доставката на Поръчката Магазина може да поиска от Клиента да удостовери самоличността си, ако Поръчката съдържа алкохолни продукти или други продукти с възрастово ограничение за употреба. Ако Клиентът не може адекватно да удостовери самоличността си или ако не отговаря на минималните възрастови изисквания, Магазинът ще откаже да достави съответните продукти на Клиента. В такъв случай на Клиента може да бъде начислена такса за анулиране.


6. Прекратяване на Споразумението и отмяна на Поръчката

1. Предвид факта, че Оферта включват продукти/напитки със срок на годност, Клиентът няма право да разваля/анулира Споразумението след като установи, че остават на доставената Стоката повече от 2 дни срок на годност.

2. Поръчките не могат да бъдат анулирани от Клиента чрез https://terratangra.com/. Клиентът може да анулира Поръчката с Магазина, само ако Магазинът изрично е посочил друга възможно за анулиране на Поръчката или част от Поръчката от Клиента, освен посочената в чл. 1 от настоящата глава.

3. Магазинът има право да анулира Поръчката, при основателни причини, като например ако Оферта вече не е налична, ако Клиентът е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.
4. Ако Клиентът подаде фалшива Поръчка (например като предостави неверни данни за контакт, не плати или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката) или по друг начин не изпълни задълженията си по Споразумението, Магазинът има право да откаже бъдещи Поръчки от Клиента.

5. Магазинът има право да отказва Поръчки и да анулира Споразумения, ако има основателни съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или данните за контакт. Ако Магазина анулира вече платена Поръчка,

той връща платената сума по същата сметка, от която е извършено плащането. Ако Клиентът направи Поръчки, които изглеждат неверни или фалшиви, Магазина може да съобщи на съответните органи.


7. Плащане

1. От момента на сключването на Споразумението в съответствие с разпоредбите на раздел 5, точка 1 от тези Общи условия, Клиентът е длъжен да плати Поръчката на Магазина. Клиентът може да изпълни това задължение за плащане чрез използване на метод за онлайн плащане чрез Платформата или чрез плащане на Магазина при доставката до врата или на мястото за получаване.

2. При спазване на разпоредбите на раздел 6, точка 4 от тези Общи условия (частичното) възстановяване на онлайн плащане е възможно, само ако Поръчката не може да бъде доставена (изцяло). Възстановяването винаги се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането.


8. Уреждане на спорове

1. Ако Клиентът има рекламация по отношение на Услугата, той трябва да го съобщи на центъра за обслужване на клиенти на Магазина чрез формуляра за контакти, по електронна поща или по обикновена поща на адреса за контакт, посочен в раздел 2 от настоящите Общи условия.

2. След като получи оплакването, Магазина реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, с потвърждение за получаване. Магазина разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от две седмици, след изпращане на потвърждение за получаване.

3. Рекламации по раздел 8, точка 1 и 2 се подават своевременно след установяване на недостатъците от Клиента, описват се пълно и ясно на https://terratangra.com/ (раздел 8, т.2 по-горе).


9. Информационен бюлетин

1. Когато прави Поръчката Клиентът може също така да се абонира за информационния бюлетин (newsletter). Клиентът може да отмени абонамента си като се свърже с центъра за обслужване на клиенти, като използва данните за контакт, посочени в "Адрес за кореспонденция" в раздел 2 от настоящите Общи условия.


10. Обработка и съхраняваните лични данни

1. Магазина обработва лични данни, свързани с Клиента. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Политика за обработване на лични данни.


11. Приложимо право

1. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

2. При всяка поръчка от https://terratangra.com/, било то по телефон или чрез мобилно приложение, Клиентът потвърждава, че е запознат/а и се съгласява с настоящите Общи условия.